Історія кафедри


К афедра правоохоронної діяльності та загальноправових дисциплін як окремий підрозділ юридичного факультету має досвід роботи більше 20 років. Але, необхідно відмітити, що історія кафедри почалась з діяльності циклової комісії юридичних дисциплін Чернігівського юридичного технікуму (1969-1994 рр.). У 1994 р. після реорганізації технікуму в коледж продовжував існувати цикл юридичних дисциплін, з якого у 1998 р. була виділена як окремий підрозділ циклова комісія історії та теорії держави і права, конституційного та адміністративного права. У лютому 2004 р. після утворення на базі юридичного коледжу Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці внаслідок реорганізації циклової комісії була створена кафедра історії та теорії держави і права, конституційного та адміністративного права.

У 2011 р. у зв’язку з реорганізацією інституту шляхом приєднання до Чернігівського державного технологічного університету (з 4 жовтня 2013 року Чернігівського національного технологічного університету, нині - Національного університету "Чернігівська політехніка") кафедра історії та теорії держави і права, конституційного та адміністративного права (з червня 2013 р. кафедра теорії та історії держави і права, конституційного права) продовжує свою діяльність на юридичному факультеті університету.

З вересня 2014 року кафедра в складі юридичного факультету увійшла до Навчально-наукового інституту права і соціальних технологій ЧНТУ, а з 2020 р. Національного університету "Чернігівська політехніка". 01 вересня 2020 р. кафедру перейменовано на кафедру правоохоронної діяльності та загальноправових дисциплін (ПРЕЗЕНТАЦІЯ КАФЕДРИ).

З 2017 р. кафедра є випусковою, її діяльність регламентується розробленим і затвердженим в установленому порядку Положенням про кафедру Національного університету "Чернігівська політехніка". Викладачі кафедри здійснюють підготовку фахівців ступеню вищої освіти «бакалавр» за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність».

Завідувачами спочатку циклової комісії, а потім кафедри з моменту її створення до 2001 р. був ст. викладач Ярошенко Г.П., з 2001 по 2004 р. – ст. викладач Марущак Н.В., протягом 2004 та 2005 рр. почергово завідувачами кафедри були к.п.н. Чебоненко С.О. та к.ю.н. Вереша Р.В. З листопада 2005 р. кафедру очолює к.і.н., доцент Козинець О.Г.


Кафедра володіє високим науково-педагогічним потенціалом та здійснює свою діяльність у відповідності з діючим законодавством.


К афедра проводить активну та плідну навчальну, методичну, науково-дослідницьку роботу. Науково-педагогічні працівники кафедри у повсякденній роботі зі здобувачами вищої освіти залучають їх до громадської та наукової роботи, а також проводять національно-патріотичне, інтелектуально-духовне, громадсько-правове, моральне, етичне, естетичне та трудове виховання.

Викладачі кафедри проводять активну роботу зі студентами у різних напрямках.

Зокрема, результатом керівництва наукової роботи є написання здобувачами вищої освіти тез доповідей на Всеукраїнські, Міжнародні конференції та статей у фахові видання України з дисциплін кафедри.

Традиційним для роботи кафедри є щорічний захід «Тиждень кафедри», який проводиться на початку другого семестру кожного навчального року.

Кафедра проводить плідну профорієнтаційну роботу як в м. Чернігові, так і за його межами.

К афедрою правоохоронної діяльності та загальноправових дисциплін регулярно проводяться круглі столи та науково-практичні семінари з актуальних проблем розвитку держави і права та правоохоронної діяльності.

Кафедра правоохоронної діяльності та загальноправових дисциплін посідає гідне місце серед структурних підрозділів Національного університету "Чернігівська політехніка" і має достатній кадровий, науковий та методичний потенціал для вирішення всіх необхідних завдань, які постають як перед нею так і перед науково-педагогічними працівниками університету.