Наукова діяльність студентів

Н а рівні Університету діє Наукове товариство здобувачів вищої освіти і молодих учених (НТСА) . До складу Наукового товариства входять здобувачі вищої освіти всіх рівнів та молоді вчені НУ «Чернігівська політехніка», які активно займаються науковою діяльністю.

З добувачі вищої освіти ОПП “Правоохоронна діяльність” беруть активну участь в роботі Наукового гуртка здобувачів вищої освіти юридичного факультету “Правник”. З результатами роботи якого можна ознайомитися за наступними посиланнями:

Науковий гурток “Правник” – сторінка на сайті Навчально-наукового інституту права і соціальних технологій

Науковий гурток “Правник” – Facebook

Р езультатом наукової діяльності здобувачів вищої освіти під керівництвом викладачів кафедри є написання тез доповідей на Всеукраїнські та Міжнародні конференції, статей у фахові видання України з дисциплін кафедри.

Результати наукової роботи ЗВО ОП “Правоохоронна діяльність”