Наукова робота студентів

Керівництво науковою роботою здобувачів вищої освіти

Доцентка Козинець О.Г.

 1. Беребенець К. Політико-правовий аналіз праці Дмитра Донцова. ІХ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих учених Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти (у заочній формі) 22 грудня 2020 року. Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка», 2020. С. 257-259.
 2. Біб Д. Джерела, головні ідеї та причини появи лібералізму. ІХ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих учених Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти (у заочній формі) 22 грудня 2020 року. Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка», 2020. С. 260-262
 3. Буленок М.В. Виникнення і розвиток муніципальних органів у зарубіжних країнах. Стратегічні орієнтири сталого розвитку в Україні та світі: збірник тез доповідей І Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених (м. Чернігів, 14 травня 2021 р.). Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка», 2021. С.149-151.
 4. Буряк В. Формування ранньофеодальної монархії Англії ІХ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих учених Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти (у заочній формі) 22 грудня 2020 року. Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка», 2020. С.299-301.
 5. Буряк В.Ю. Особливості діяльності прокуратури УРСР у післявоєнний період (1945-1953 рр.). Міжнародна науково-практичній конференції «Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики», яка відбудеться на базі Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка (21 травня 2021 р.). К., 2021 С.128-130.
 6. Бутько А.В. Палата лордів: порядок формування та повноваження після реформи 1999 р. Стратегічні орієнтири сталого розвитку в Україні та світі: збірник тез доповідей І Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених (м. Чернігів, 14 травня 2021 р.). Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка», 2021. С.151-153.
 7. Внукова А.О. Контроль за безпекою дорожнього руху. Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція (м. Кривий Ріг, 15 травня 2020 року). Кривий Ріг, 2020.  С.21-22.
 8. Гарига М.М., Шемець М.А. Забезпечення безпеки на транспорті. Збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції з нагоди відзначення Міжнародного дня прав людини (м. Київ, 10 грудня 2021 р.). К.: ДНДІ МВС України, 2022. 615 с. С.403-405.
 9. Головачова А.М. Поняття нормативного акту в доктрині і законодавстві. VІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених і студентів «Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина» (16-17 травня 2019 року, м. Чернігів). Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка», 2019. С. 294-296.
 10. Дворниченко К. В. Створення основ радянського кримінального права ІХ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих учених Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти (у заочній формі) 22 грудня 2020 року. Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка», 2020. С.330-333.
 11. Дворніченко К.В., Козинець О.Г. Поширення російської системи правоохоронних органів на територію України в к. XVIII ст. Правові та соціально-економічні аспекти стратегічного розвитку регіону та територіальних громад. Збірник. Чернігів: Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2021 С.199-202.
 12. Домашлинець Б.В., Козинець О.Г. Щодо посилення державного контролю в сфері руху. Безпека на дорозі: матеріали ІІІ Молодіжної науково-практичної конференції (в авторській редакції), (м. Кривий Ріг, 21 травня 2021 року). Кривий Ріг, 2021. С. 42-44.
 13. Желай В.М. Перша поправка до Конституції США 1787 р. VІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів «Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина» (Чернігів 18-19 травня 2021 року). Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка», 2021. С. 200-201.
 14. Желай В.М. Щодо взаємозалежності середовища проживання та криміногенної обстановки. Актуальні питання адміністративного права та процесу: матеріали всеукраїнської наукової конференції молодих вчених (в авторській редакції), (м. Маріуполь, 03 грудня 2021 року). Маріуполь, 2021. С.108-112.
 15. Козинець О.Г., Желай В. М. Щодо питання підготовки правоохоронців у країнах Європи. Права людини в епоху цифрових трансформацій: Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, Національний авіаційний університет, 25 лютого 2022 р. Том 1. Тернопіль: Вектор, 2022.  С.308-310
 16. Желай В.М., Козинець О.Г. Безпека автомобіля та її види. Безпека на дорозі: матеріали ІІІ Молодіжної науково-практичної конференції (в авторській редакції), (м. Кривий Ріг, 21 травня 2021 року). Кривий Ріг, 2021. С. 54-56.
 17. Кислюк В. Юридична природа правового звичаю як найбільш архаїчного джерела права. VІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених і студентів «Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина» (16-17 травня 2019 року, м. Чернігів). Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка». С.309-311.
 18. Коваль О.М. Механізм держави і державний апарат. VІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених і студентів «Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина» (16-17 травня 2019 року, м. Чернігів). Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка». С. 311-314.
 19. Козинець О.Г., Дворніченко К.В. Зарубіжний досвід запобігання та протидії домашньому насильству. Всеукраїнська науково-практична конференція з нагоди відзначення міжнародного дня прав людини (10 грудня 2021 р.). К: ДНДІ МВС України. 2022 С.305-307
 20. Козинець О.Г., Желай В.М. Деякі аспекти запобігання корупції в органах національної поліціїПравове регулювання суспільних відносин в умовах сталого розвитку: матеріали X Міжнародної наук.-практ. конф. (м. Київ 10 грудня 2021 р.). Упоряд: Бевз С.І., Бирса Н.О., Серебрякова Ю.О. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського. 2021. С.168-171.
 21. Козинець О.Г., Остапенко А.І. Платон та Аристотель про державу і право: порівняльна характеристика. Актуальні проблеми держави і права. Збірник наукових праць. 2021. № 89. С.37-41.
 22. Козинець О.Г., Соболев В.С. К вопросу о справедливости применения смертной казни как наказания. Проблемы социально ориентированного инновационного развития белорусского общества и профсоюзы: материалы XXV Международной научно-практической конференции, г. Гомель, 5 февраля 2021 г. / Гомельский филиал Международного университета «МИТСО»; под общ. ред. С. Д. Колесникова. Гомель, 2021. С.275-277.
 23. Козинець О.Г., Соболєв В.С. Роль і значення мас у державі та суспільстві у вченні Х. Ортеги-і-Гассета. Порівняльно-аналітичне право. 2020. №1. С.34-37.
 24. Козинець О.Г., Тищенко С.В. Передумови виникнення держави та права. V Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених і студентів «Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина» (16-17 травня 2018 року, м. Чернігів. Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка», 2018. С. 286-288.
 25. Корж Ю. Орган держави: поняття, ознаки та види. ІХ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих учених Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти (у заочній формі) 22 грудня 2020 року. Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка», 2020. С.389-390.
 26. Котов В. Щодо питання про виключення з університету при недотриманні принципів академічної доброчесності. ІХ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих учених Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти (у заочній формі) 22 грудня 2020 року. Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка», 2020. С.402-404.
 27. Кузьменко В.І. Особливості Конституції Великої Британії VІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів «Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина» (м. Чернігів 18-19 травня 2021 року) Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка», 2021. С.211-212.
 28. Лебех В.О. Особливості взаємозв’язку норм права і моралі. VІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених і студентів «Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина» (16-17 травня 2019 року, м.Чернігів). Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка». С.322-324.
 29. Мойсієнко А.А. Забезпечення принципу поваги до приватного і сімейного життя у правоохоронній діяльності. Актуальні питання адміністративного права та процесу: матеріали всеукраїнської наукової конференції молодих вчених (в авторській редакції), (м. Маріуполь, 03 грудня 2021 року). Маріуполь, 2021. С.174-177.
 30. Мойсієнко А.А. Роль органів внутрішніх справ у здійсненні функцій української держави. VІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених і студентів «Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина» (14-15 травня 2020 року, Чернігів). Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка», 2020. С.298-300.
 31. Мойсієнко А.А., Гарига М.М. Вища рада магістратури Франції: загальна характеристика. VII регіональна науково-практична конференція «Правові засади розвитку держави в умовах проведення децентралізації» (6 жовтня 2021 року) Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом». Чернігів. С.113-117.
 32. Мойсієнко А.А., Козинець О.Г. Конституційний статус префектів у зарубіжних країнах. Правові та соціально-економічні аспекти стратегічного розвитку регіону та територіальних громад. Збірник. Чернігів: Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2021 С.337-340.
 33. Назаренко І.В. Патріархальна теорія походження держави і права. VІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених і студентів «Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина» (14-15 травня 2020 року, м. Чернігів). Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка», 2020. С.300-302.
 34. Назаренко І.В., Козинець О.Г. Дітей потрібно навчати правилам поведінки на дорогах. Безпека на дорозі: матеріали ІІІ Молодіжної науково-практичної конференції (в авторській редакції), (м. Кривий Ріг, 21 травня 2021 року). Кривий Ріг, 2021. С.119-121.
 35. Овсієнко Д. Нормативізм Ганса Кельзена. ІХ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих учених Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти (у заочній формі) 22 грудня 2020 року. Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка»,2020. С.485-486.
 36. Овсієнко Д.О. Основні принципи права: поняття, види, значення. VІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених і студентів «Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина» (16-17 травня 2019 року, м. Чернігів). Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка», 2020. С.333-338.
 37. Павлова С. Л. Основні напрями діяльності міністерства внутрішніх справ України. Юність науки – 2021: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів,25-26 березня 2021 р.): у 2-х ч. Ч.2 / НУ «Чернігівська політехніка». Чернігів, 2021. С.130-131
 38. Павлова С.Л. Поліцейська реформа 1862 року. Особливості проведення. Стратегічні орієнтири сталого розвитку в Україні та світі: збірник тез доповідей І Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених (м. Чернігів, 14 травня 2021 р.). Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка», 2021. С.158-160.
 39. Пономаренко В.А. Особливості державного устрою Російської Федерації VІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів «Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина» (м. Чернігів, 18-19 травня 2021 року). Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка», 2020. С. 226-228.
 40. Пономаренко В.А. Юридичні факти: поняття та види. VІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених і студентів «Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина» (14-15 травня 2020 року в м. Чернігів) Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка», 2020.С.323-327.
 41. Пчолкина В.С. Щодо поняття предмету теорії держави і права. VІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених і студентів «Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина» (14-15 травня 2020 року, м. Чернігів). Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка», 2020. С.330-332.
 42. Роліна О.С. Права жінок та гендерна рівність в Україні. Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Юність науки-2018: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства» (11-12 квітня 2018 р., м. Чернігів). Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка», 2020. С.169-170.
 43. Роліна О.С. Правова освіченість населення як шлях попередження правопорушень. V Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених і студентів «Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина» (16-17 травня 2018 року, м. Чернігів). Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка», 2020. С.324-326.
 44. Роліна О.С. Роль сімейного виховання у попередженні ДПТ. Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція (м. Кривий Ріг, 15 травня 2020 року). Кривий Ріг, 2020. С.121-123.
 45. Ромащенко К. Загальна характеристика Законів Ману. ІХ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих учених Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти (у заочній формі) 22 грудня 2020 року. Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка», 2020. С. 542-544.
 46. Ромащенко К. Ю. Норми кримінального права за руською правдою. Юність науки – 2021: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів,25-26 березня 2021 р.) : у 2-х ч. Ч.2 / НУ «Чернігівська політехніка». Чернігів, 2021. С. 140-142.
 47. Соболев В.С. Основи правової держави в Україні. Реалії та перспективи розбудови правової держави в Україні. Збірник матеріалів V регіональної науково-практичної конференції (8 жовтня 2019 року). Чернігів: Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2019 418 с. С. 298-303
 48. Соболєв В.С. Глобалізація та сучасне право: основні прояви процесу глобалізації права. Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Юність науки-2019: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства», яка відб. 17-18 квітня 2019 р. в м. Чернігів. С.125-127.
 49. Соболєв В.С. Правосвідомість: поняття та соціальне значення. V Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених і студентів «Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина», (16-17 травня 2018 року, м. Чернігів). Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка», 2020. С.326-328.
 50. Соболєв В.С. Проблеми розвитку місцевого самоврядування та демократії в Україні. VІІІ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих учених Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти (у заочній формі) 17 грудня 2019 року. Чернігів: ЧНТУ, 2019. С. 379-381.
 51. Соболєв В.С. Соотношение свободы и права. XXV Международной научной конференции студентов, магистрантов и аспирантов «Современное общество, профсоюзы и проблемы молодёжи» (Гомель 14 мая 2021 года). Гомель, 2021. С.338-340.
 52. Соболєв В.С. Щодо питання моральної та психологічної підготовки військовослужбовців збройних формувань та правоохоронних органів держави. Четверта Всеукраїнська курсантсько-студентська науково-практична конференція «Національна безпека України: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення» (23 листопада 2018 року на базі Військової академії (м. Одеса). Одеса. 2018. С.277-279.
 53. Тищенко С. Щодо міри відповідальності за порушення правил дорожнього руху. Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція (м. Кривий Ріг, 15 травня 2020 року). Кривий Ріг, 2020.  С.152-154.
 54. Томаш О.О. Демократичний державний режим. Загальна характеристика VІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів «Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина» (м. Чернігів, 18-19 травня 2021 року). Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка», 2021. С.233-234.
 55. Харченко В.Ю. Аналіз особливостей регулювання прав і свобод у Франції та Німеччині. XXV Международной научной конференции студентов, магистрантов и аспирантов «Современное общество, профсоюзы и проблемы молодёжи» (м. Гомель 14 мая 2021 года). Гомель. 2021. С.345-347.
 56. Харченко В.Ю. Поняття правової поведінки. VІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених і студентів «Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина» (14-15 травня 2020 року, м. Чернігів). Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка», 2020. С.357-359.
 57. Шевченко К.А. Поняття та класифікація конституційних законів. VІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених і студентів «Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина» (16-17 травня 2019 року, м. Чернігів). Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка», 2019.С. 359-361.
 58. Шемець М.А. Публічне право: ознаки та критерії. VІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених і студентів «Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина» (14-15 травня 2020 року, м. Чернігів). Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка», 2020.С.366-368.
 59. Шемець М.А., Козинець О.Г. Комунікація учасників дорожнього руху – засіб запобігання травматизму. Безпека на дорозі: матеріали ІІІ Молодіжної науково-практичної конференції (в авторській редакції), (м. Кривий Ріг, 21 травня 2021 року). Кривий Ріг, 2021. С.219-222.
 60. Янченко Я.В. Роль та місце органів державної влади у системі забезпечення безпеки дорожнього руху VІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів «Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина» (м. Чернігів 18-19 травня 2021 року). Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка», 2021.С.242-243.
 61. Янченко Я.В. Юридична відповідальність: підстави притягнення та звільнення VІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених і студентів «Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина» (14-15 травня 2020 року, м. Чернігів).Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка», 2020. С.370-371.
 62. Янченко Я.В., Козинець О.Г. Основні причини дорожньо-транспортного травматизму та шляхи запобігання. Безпека на дорозі: матеріали ІІІ Молодіжної науково-практичної конференції (в авторській редакції), (м. Кривий Ріг, 21 травня 2021 року). Кривий Ріг, 2021. С.227-229.
 63. Янченко Я.В., Назаренко О.М. Захист прав дітей в Україні. Правоохоронна система України: сучасний стан та перспективи розвитку: матеріали круглого столу (м. Чернігів, 14 грудня 2021 р.) / Національний університет «Чернігівська політехніка»; за заг. ред. О.Г.Козинець. Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка», 2021. С. 167-170.
 64. Спутай Я.С., Козинець О.Г. Правоохоронні органи: історія становлення. Правоохоронна система України: сучасний стан та перспективи розвитку: матеріали круглого столу (м. Чернігів, 14 грудня 2021 р.) / за заг. ред. О.Г. Козинець. Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка», 2021. С. 137-140.
 65. Козинець О.Г., Дворніченко К.В. Зарубіжний досвід запобігання та протидії домашньому насильству. Збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції з нагоди відзначення Міжнародного дня прав людини (м. Київ, 10 грудня 2021 р.). К.: ДНДІ МВС України, 2022. 615 с. С.305-307.
 66. Козинець О.Г., Желай В.М.Деякі аспекти запобігання корупції в органах національної поліції. Правове регулювання суспільних відносин в умовах сталого розвитку: матеріали X Міжнародної наук.-практ. конф. (м. Київ 10 грудня 2021 р.). Упоряд: Бевз С.І., Бирса Н.О., Серебрякова Ю.О. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського. 2021. К., 2021. С.168-171.
 67. Козинець О.Г., Желай В. М. Щодо питання підготовки правоохоронців у країнах Європи. Права людини в епоху цифрових трансформацій: Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, Національний авіаційний університет, 25 лютого 2022 р. Том 1. Тернопіль: Вектор, 2022. С.308-310.
 68. Козинець О.Г., Ромащенко К.Ю. Щодо питання обмеження прав людини в умовах дії спеціальних правових режимів як критерій захисту громадської безпеки та публічного порядку. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція з нагоди відзначення Дня науки-2022 в Україні «Актуальність та особливості наукових досліджень в умовах воєнного стану» (24 травня 2022 року ) Київ: Державний науково-дослідний інститут МВС України. 2022. С. 333-336.
 69. Ромащенко К.Ю., Козинець О.Г. Щодо питання надання домедичної допомоги працівниками національної поліції під час дії воєнного стану. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Модернізація вітчизняної правової системи в умовах світової інтеграції» (23-24 червня 2022 р. м. Кропивницький). Кропивницький, 2022. С.104-106.
 70. Спутай Я.С., Козинець О.Г. Повноваження інквізитора в судовому процесі. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Модернізація вітчизняної правової системи в умовах світової інтеграції» (23-24 червня 2022 р. м. Кропивницький). Кропивницький. 2022.С.109-110.
 71. Заворотинський Д.О. Становлення політичного розшуку в Росії XVIII ст. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «АВІАЦІЯ, ПРОМИСЛОВІСТЬ, СУСПІЛЬСТВО» 12 травня 2022 р. м. Кременчук (на базі Кременчуцького льотного коледжу Харківського національного університету внутрішніх справ). Кременчук, 2022. С.520-521.
 72. Літвінчук А. Органи, що здійснювали правоохоронну діяльність у стародавньому Римі. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «АВІАЦІЯ, ПРОМИСЛОВІСТЬ, СУСПІЛЬСТВО» 12 травня 2022 р. м. Кременчук (на базі Кременчуцького льотного коледжу Харківського національного університету внутрішніх справ). Кременчук, 2022. С.546-548.
 73. Скляр А.О. Прокуратура та адвокатура у Франції в новий час. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «АВІАЦІЯ, ПРОМИСЛОВІСТЬ, СУСПІЛЬСТВО» 12 травня 2022 р. м. Кременчук (на базі Кременчуцького льотного коледжу Харківського національного університету внутрішніх справ). Кременчук, 2022. С.605-606.
 74. Спутай Я. С. Держава Тевтонського ордену: органи влади та управління. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «АВІАЦІЯ, ПРОМИСЛОВІСТЬ, СУСПІЛЬСТВО» 12 травня 2022 р. м. Кременчук (на базі Кременчуцького льотного коледжу Харківського національного університету внутрішніх справ). Кременчук, 2022. С.613-615.
 75. Ромащенко К.Ю. Діяльність працівників національної поліції України в умовах воєнного стану Соціально-гуманітарні виміри правової держави: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 27 жовтня 2022 р.). Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2022. С.406-408.
 76. Спутай Я.С. Український досвід побудови правової держави Соціально-гуманітарні виміри правової держави: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 27 жовтня 2022 р.). Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2022. С.378-382.
 77. Спутай Я. С. Щодо питання створення радянської міліції в Україні. Права людини: виклики сьогодення: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з нагоди Міжнародного дня прав людини (м. Чернігів, 10 грудня 2022 р.). Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2022. С.187-189
 78. Холзакова О.В. Підстави та порядок застосування поліцейський заходів примусу. Правоохоронна система: виклики сьогодення. Збірник матеріалів круглого столу (м. Чернігів, 28 грудня 2022 року.) подано до друку
 79. Павлова С.Л. Дитинство під прицілом. Права дитини під час збройного конфлікту. Правоохоронна система: виклики сьогодення. Збірник матеріалів круглого столу (м. Чернігів, 28 грудня 2022 року.) подано до друку

Доцентка Марущак Н.В.

 1. Марущак Н. В., Прокопенко А.Верховенство права як принцип поліцейської діяльності. Правоохоронна система України: сучасний стан та перспективи розвитку: матеріали круглого столу (м. Чернігів, 14 грудня 2021 р.). Національний університет «Чернігівська політехніка»; за заг. ред. О.Г.Козинець. Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2021. С. 87-91.
 2. Марущак Н. В., Павлова С. Щодо поняття домашнього насильства. Новітні технології сучасного суспільства (НТСС-2021) : ІІ Міжнародна науково-практична конференція (м. Чернігів, 17 грудня 2021 р.) : тези доповідей : у 2 ч. Ч. ІI. Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2021. С.201-203.
 3. Марущак Н. В., Ромащенко К. Юридична відповідальність працівників поліції. Новітні технології сучасного суспільства (НТСС-2021) : ІІ Міжнародна науково-практична конференція (м. Чернігів, 17 грудня 2021 р.) : тези доповідей : у 2 ч. Ч. ІI. Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2021. С.203-204.
 4. Марущак Н. В., Холзакова О.В. Організаційно-правові засади запобігання та протидії домашньому насильству. Новітні технології сучасного суспільства (НТСС-2021) : ІІ Міжнародна науково-практична конференція (м. Чернігів, 17 грудня 2021 р.) : тези доповідей : у 2 ч. Ч. ІI. Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2021. С.200-201.
 5. Марущак Н.В., Ромащенко К. Причини правопорушень та шляхи їх усунення. Безпека на дорозі: матеріали ІІІ Молодіжної науково-практичної конференції (в авторській редакції), (м. Кривий Ріг, 21 травня 2021 року). Кривий Ріг, 2021. 230 с. С. 157-160.
 6. Марущак Н. В., Ромащенко К. Ю. Поняття правової поведінки. Юність науки – 2021: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник тез доповідей ХІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 23-26 березня 2021 р.). Національний університет «Чернігівська політехніка». Чернігів: ЧНТУ, 2021. С.121-123.
 7. Дворниченко К. Обов’язки поліцейського в Україні. Новітні технології сучасного суспільства (НТСС-2021) : ІІ Міжнародна науково-практична конференція (м. Чернігів, 17 грудня 2021 р.) : тези доповідей : у 2 ч. Ч. ІI. Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2021.  С. 222-224
 8. Головачова А. Об’єкт та особливості кваліфікації кримінального правопорушення передбаченого ст.146 КК України. Правоохоронна система України: сучасний стан та перспективи розвитку: матеріали круглого столу (м. Чернігів, 14 грудня 2021 р.). Національний університет «Чернігівська політехніка»; за заг. ред. О.Г.Козинець. Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2021. С. 35-39.
 9. Желай В. М. Реалізація права на свободу мирних зібрань в Україні. Правоохоронна система України: сучасний стан та перспективи розвитку: матеріали круглого столу (м. Чернігів, 14 грудня 2021 р.). Національний університет «Чернігівська політехніка»; за заг. ред. О.Г.Козинець. Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2021. С. 47-51.
 10. Корогод К. Правове регулювання служби в національній поліції. Правоохоронна система України: сучасний стан та перспективи розвитку: матеріали круглого столу (м. Чернігів, 14 грудня 2021 р.). Національний університет «Чернігівська політехніка»; за заг. ред. О.Г.Козинець. Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2021. С. 62-67.
 11. Янко Є. Щодо забезпечення правопорядку в Україні. Авіація, промисловість, суспільство : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кременчук, 12 трав. 2021 р.) : у 2 ч. / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кременчуц. льотн. коледж. Харків : ХНУВС, 2021. Ч. 1. С.548-551
 12. Дворніченко К. Принципи права як регулятор суспільних відносин. Новітні технології сучасного суспільства (НТСС-2021) ІІ Международная научная конференция студентов, магистрантов и аспирантов, г. Гомель, 14 мая 2021 г. / Гомельский филиал Международного университета «МИТСО» ; под общ. ред. С. Д. Колесникова. Гомель, 2021. С.291-293.
 13. Будлянський В. Діяльність судових і правоохоронних органів із забезпечення прав людини при обмеженні права на свободу та особисту недоторканість. Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина : матеріали VІІІ Всеукраїнської наук.- практ. конф. молодих учених і студентів (м. Чернігів, 18-19 травня 2021 р.). Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2021. С.254-256.
 14. Боклаг І. Практика європейського суду з прав людини щодо забезпечення поваги до приватного і сімейного життя. Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина : матеріали VІІІ Всеукраїнської наук.- практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 18-19 травня 2021 р.). Чернігів : Національний університет «Чернігівська політехніка», 2021. С.249-251.
 15. Буряк В. Прогалини в українському праві: причини виникнення, способи подолання та усунення . Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина : матеріали VІІІ Всеукраїнської наук.- практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 18-19 травня 2021 р.). Чернігів : Національний університет «Чернігівська політехніка», 2021. С.196-198.
 16. Косенко В.Поняття та юридичні властивості нормативно-правових актів. Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина : матеріали VІІІ Всеукраїнської наук.- практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 18-19 травня 2021 р.). Чернігів : Національний університет «Чернігівська політехніка», 2021. С.207-209.
 17. Павлова С. Проблеми форми державного правління в Україні . Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина : матеріали VІІІ Всеукраїнської наук.- практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 18-19 травня 2021 р.). Чернігів : Національний університет «Чернігівська політехніка», 2021. С.218-220.
 18. Воробей Р. Особливості міжнародного правового співробітництва України у боротьбі з корупцією та злочинністю. Розвиток правоохоронної системи України в сучасних умовах : матеріали круглого столу (м. Чернігів, 20 листопада 2020 р.). Національний університет «Чернігівська політехніка» ; за заг. ред. І. В. Берднік. Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2020. С.36-40.
 19. Будлянский В.  Проблеми забезпечення прав людини при обмеженні права на свободу та особисту недоторканість правоохоронними органами. Розвиток правоохоронної системи України в сучасних умовах : матеріали круглого столу (м. Чернігів, 20 листопада 2020 р.). Національний університет «Чернігівська політехніка» ; за заг. ред. І. В. Берднік. Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2020. 128 с. С.20-23.
 20. Боклаг І. Щодо поняття категорії «приватне життя» . Розвиток правоохоронної системи України в сучасних умовах : матеріали круглого столу (м. Чернігів, 20 листопада 2020 р.). Національний університет «Чернігівська політехніка» ; за заг. ред. І. В. Берднік. Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2020. С. 12-14.
 21. Павлова С. Порушення прав людини на тимчасово окупованих територіях. Права людини: виклики сьогодення : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з нагоди Міжнародного дня прав людини (м. Чернігів, 10 грудня 2022р.). Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2022. С. 163 – 164.
 22. Янченко Я. Особливості застосування примусових заходів медичного характеру. Права людини: виклики сьогодення : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з нагоди Міжнародного дня прав людини (м. Чернігів, 10 грудня 2022р.). Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2022. С. 129 – 130.
 23. Ромащенко К. Поняття юридичної відповідальності та її ознаки. Правоохоронна система: виклики сьогодення: збірник матеріалів круглого столу (м. Чернігів, 28 грудня 2022 р.) / за заг. ред.О. Г. Козинець. Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2021 (подано до друку)

Доцентка Нітченко А.Г.

 1. Нітченко А.Г., Коломієць М.С. Класифікації дорожньо-транспортних пригод. Безпека на дорозі: матеріали ІІІ Молодіжної науково-практичної конференції (в авторській редакції), (м. Кривий Ріг, 21 травня 2021 р.). Кривий Ріг, 2021. С.121-123.
 2. Буряк В. Дії патрульної поліції у справах про адміністративні правопорушення в сфері безпеки дорожнього руху. Безпека на дорозі: матеріали ІІІ Молодіжної науково-практичної конференції (в авторській редакції), (м. Кривий Ріг, 21 травня 2021 року). Кривий Ріг, 2021. С.25-28
 3. Карецька А. Особливості призначення та проведення окремих видів судових експертиз при розслідуванні дорожньо-транспортних пригод. Безпека на дорозі: матеріали ІІІ Молодіжної науково-практичної конференції (в авторській редакції), (м. Кривий Ріг, 21 травня 2021 року). Кривий Ріг, 2021. С.64-66
 4. Карецька А.І., Нітченко А.Г. Сутність поняття транспортної безпеки та види відповідальності за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Транспортна безпека: правові та організаційні аспекти: матеріали ХVІ Міжнародної науково-практичної конференції (в авторській редакції), (м. Кривий Ріг, 19 листопада 2021 року). Кривий Ріг, 2021. С.99-102. С.99-102
 5. Павлова С.Л. Відповідальність особи за керування транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції. «Аеро – 2021. Повітряне і космічне право». Матеріали Всеукраїнської конференції молодих учених і студентів (м.Київ, 26 листопада 2021 р.). К., Т.1. 2021. С. 272-275. 
 6. Павлова С.Л., Нітченко А.Г. Право на життя під час війни. Економіко-правова політика України у контексті негативного впливу війни. Збірник. Чернігів: Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2022. С.195-199.
 7. Нітченко А. Г., Павлова С. Л. Порядок індивідуальних звернень до Європейського суду з прав людини. Конституція України: держава і право в умовах воєнного стану: Всеукраїнська науково-практична конференція. Зб. матеріалів конференції, м. Київ, 28 червня 2022 р. / Ред. кол.: Червякова О.В. (гол. ред.), І.А.Семенець-Орлова (заст. гол.ред), І.І.Каліна (упоряд. і відп. ред.) та ін. Київ: МАУП, 2022. С.106-107
 8. Павлова С.Л. , Нітченко А.Г. Свобода пересування та  COVID-19 . Транспортна безпека: правові та організаційні аспекти: матеріали ХVІ Міжнародної науково-практичної конференції (в авторській редакції), (м. Кривий Ріг, 19 листопада 2021 року). Кривий Ріг, 2021. С.150-152. 
 9. Ромащенко К. Ю. Право на недоторканість приватного життя. Юність науки – 2022: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства : збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 15-16 березня 2022 р.). Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2022. С.309-310
 10. Карецька А. І. До питання важливості захисту права на приватність в епоху цифрових технологій. Юність науки – 2022: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства : збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 15-16 березня 2022р.). Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2022. С.254
 11. Буряк В.Ю. Нітченко А.Г. Причини виникнення та заходи профілактики ДТП. Транспортна безпека: правові та організаційні аспекти: матеріали ХVІ Міжнародної науково-практичної конференції (в авторській редакції), (м. Кривий Ріг, 19 листопада 2021 року). Кривий Ріг, 2021. С. 19-21