Стратегія розвитку кафедри

Кафедра правоохоронної діяльності та загальноправових дисциплін існує понад 20 років. З 2017 року стала випусковою і розпочала підготовку за ОПП першого бакалаврського рівня спеціальності 262-Правоохоронна діяльність.

Конкурентні переваги кафедри формувалися і накопичувалися роками. Це безцінний інтелектуальний капітал всіх викладачів, результат цінностей, що спільно виробляються колективом кафедри, сплав знань, досвіду, зв’язків та іміджу.

Колективом кафедри розроблена Стратегія розвитку кафедри (далі – Стратегія).

Метою Стратегії є нарощування науково-педагогічного потенціалу кафедри, інтеграцію у складі Університету у європейський і світовий освітній та науковий простір, залучення фахівців-практиків в освітній процес, розвиток партнерських відносин із спорідненими кафедрами закладів вищої освіти України.

Основні стратегічні напрями розвитку кафедри: особистісно-професійний; креативно-евристичний; взаємодії і співробітництва; забезпечення оптимальних умов навчання, самоосвіти і саморозвитку здобувачів вищої освіти; розвиток дистанційного навчання; забезпечення умов для інноваційної діяльності кафедри.

Принципи роботи кафедри: нормативність; динамічність; комплексність; колективна та особистісна відповідальность; рефлексія, публічність.

Місія кафедри – підготовка кваліфікованих фахівців правоохоронної діяльності, які мають високі моральні та лідерські якості, є конкурентоздатними на ринку праці, ефективно здійснюють взаємодію в професійному, корпоративному та суспільному середовищі, є соціально мобільними та мають стійкий попит у працедавців.

Основна мета кафедри – задоволення попиту українського суспільства на підготовку фахівців в галузі правоохоронної діяльності та права, що володіють теоретичними знаннями й практичним навичками їх ефективного застосовування в процесі професійної діяльності.

Мета та завдання кафедри реалізовуються в процесі освітньої діяльності наступними заходами:

I. Навчально-методична робота.
II. Науково-дослідна діяльність кафедри.
III. Виховання студентської молоді.
IV. Соціальний розвиток кафедри.
V. Розвиток і вдосконалення матеріально-технічної бази кафедри.
VI. Профорієнтаційна робота кафедри.
VII. Розвиток міжнародного співробітництва.